Laster Haydom sykehus bygger ny føde- og barselavdeling...

Haydom sykehus bygger ny føde- og barselavdeling

Haydoms venner med stor innsamlingsaksjon. Haydom Lutheran Hospital er et svært viktig og selvgående sykehus nord i Tanzania.

Sykehuset ble påbegynt i 1954 i et område som den gang knapt var beboelig. Dr. Olaf Olsen fra Mandal startet opp arbeidet. Sønnen Dr. Ole Halgrim Evjen Olsen og hans Mama Kari tok over i 1961 og startet sitt livslange engasjement for menneskene i dette samfunnet. Fra 2005–2010 var deres sønn, Øystein Evjen Olsen direktør og sjefslege ved sykehuset, før Olav Espegren fra Tveit overtok i 5 år. Fra 2015 overtok Emanuel Nuwas, og Pashal Mdoe er nåværende leder.

I tillegg til en stadig mer omfattende sykehusdrift er det gjennom årene startet en lang rekke utviklings- prosjekter i nærområdet, blant annet for bedre vanntilførsel, land- bruk, matvaresikkerhet, vaksinasjons- programmer, utdanningsinstitusjoner, veiutbygging og forskning.

Hundrevis av norske leger, syke- pleiere og andre har gjennom årene arbeidet ved sykehuset, tusenvis har besøkt området og både Norad, Kirkens Nødhjelp og trofaste støttespillere på Sørlandet har i mange tiår støttet opp under utvikling og drift. Vi er svært mange som har Haydom og menneskene i dette området som hjertebarn!

Kapasiteten ved sykehuset er i dag sprengt, og den lokale sykehusledelsen har sett seg nødt til å starte et stort og helt nødvendig byggeprosjekt.

Med beskjedne ressurser hjelper sykehuset i dag over 3500 fødende årlig. Men det fødes mer enn 8000 barn i området hvert år, og alle har behov for et bedre føde- og barsel tilbud. Nå skal det skje et løft som kan bety liv i stedet for død for svært mange barn og mødre i årene som kommer. Dette løftet ønsker Haydoms venner å hjelpe til med!

IMG 2333

Byggeplassen februar 2024

Aller viktigst er at sykehuset er rollemodell med bevissthet om høy helsefaglig kvalitet, diakoni og integritet i alle aktiviteter og i samarbeid med samfunnsaktørene lokalt.

Øystein Evjen Olsen, direktør ved Haydom Lutheran Hospital 2005–2010
Haydom Oversiktsbilde

Oversikt over sykehusområdet i Haydom. Byggeprosjektet, slik vi kjenner det i dag, er godt i gang og ferdig råbygg planlegges ferdig innen 31.12.24.

Kort om byggeprosjektet

Haydom Lutheran Hospital eier og styrer det planlagte byggeprosjektet. Sykehuset har engasjert ingeniører og arkitekt, og har skrevet kontrakt med lokal entreprenør etter å ha gjennomført anbudskonkurranse høsten 2023.

Sykehuset har også selv skaffet penger til oppstart av byggeprosjektet, men har behov for hjelp til videre finansiering. Samlet budsjettet for hele det planlagte prosjektet er 20 millioner norske kroner

Hva går pengene til?

Nytt bygg for mor og barn som inneholder:

  • 3 etasjer, i tillegg til kjeller under halve bygget til sammen 4.800 m2
  • nye rom og fasiliteter for nyfødt- og fødeavdeling
  • fødestuer, undersøkelsesrom og operasjonssaler
  • intensivavdeling
  • svangerskapsrom og rom for konsultasjoner
  • fasiliteter for personalet med blant annet kontorer og pauserom

Byggeprosjektet gjennomføres som en generalentreprise, der sykehuset er byggherre og har engasjert arkitekt og rådgivere som tegner og prosjekterer. Kiure Engineering Ltd fra Arusha i Tanzania er kontrahert som entreprenør.

Haydom Lutheran Hospital idag

  • Opptaksområde med ca. 2 millioner mennesker
  • 420 sengeplasser
  • ca. 12 000 innlagte pasienter årlig
  • ca. 100 000 polikliniske konsultasjoner årlig

Hvorfor bygge nytt?

De eksisterende bygningene er svært gamle, ikke bærekraftige,
preget av høye vedlikeholdskostnader og støtter ikke bedre pasientflyt fra det årlige økende antallet pasienter.

I tillegg har de høy risiko for kryssinfeksjon fra en pasient til en annen.

HLH må omfavne bruken av alternativ energi for kostnadseffektivitet og miljøbevaring. Kravet for å bli et sonesykehus og oppfylle det høyeste nivået av SafeCare-standarder er at vi bygger nytt.

Haydom Hovedinngang[1]

Haydom Sykehus har, siden det ble grunnlagt, spilt en svært viktig rolle for lokalsamfunnet både som helseaktør og som samfunnsaktør.

Sammen med venner og integrert i det nasjonale helsesystemet, har sykehuset sikret trygghet for helsehjelp i alle livets faser og bidratt til trygge fødsler og forebygging av sykdom.

Sykehuset har utviklet infrastruktur og bidratt til kompetanseutvikling i mange sektorer. Også demokrati- bygging, håndtering av rettigheter og bevaring av kultur og språk for å sikre dialog mellom folkegruppene er viktig. Til grunn for alt dette ligger ikke bare et ønske om å hjelpe andre, men også forståelsen av at sykehusets bærekraft er gjensidig avhengig av et livskraftig samfunn. Aller viktigst er sykehusets oppgave som rollemodell og fyrtårn for bevissthet om høy kvalitet, diakoni og integritet. Dette gir håp for barn, ungdom, syke og familier.

For at sykehuset skal videreutvikles og bærekraft styrkes, må også syke- huset evne å fornye seg. Det er dette løftet vi nå må bidra til – alle som tror på sykehusets visjon og som har sett effekten av sykehusets arbeid.

Medisinsk kvalitet

«Haydom sykehus er et fantastisk helsetilbud til en svært fattig befolkning.Et fullverdig, veldrevetsykehus med utmerket medisinsk kompetanse. Bygningsmassen trenger helt klart fornyelse.»

Jorunn Ulriksen,
overlege nyfødtposten I Kristiansand


Barnelege Jorunn Ulriksen sammen med Clementina Dakay, en nøkkelperson på sykehuset, på byggeplassen i Haydom november 2023.

Avhengig av støtte

«For ekstra utgifter som nybygg og nytt utstyr er vi fremdeles avhengig av støtte utenfra.»

Sykehuset ligger i et av de fattigste områdene i Tanzania hvor de fleste ikke har råd til behandling. Vi ønsker å tilby også disse best mulig behandling og får støtte til driften fra både den tanzaniske og den norske regjeringen.

Tusen takk for gaven din, alt vil gi bedre og mer bærekraftige tjenester til pasientene våre!


Paschal Mdoe, sykehusdirektør på Haydom under en befaring på nybygget.

Utfordring

Haydom sykehus har en spesiell plass hos mange. Enkeltpersoner, institusjoner, organisasjoner og bedrifter har bidradd med midler og kompetanse i nesten 70 år. Utviklingen har vært fantastisk, og helsetilbudet har vært helt avgjørende for befolkningen og samfunnsutviklingen i Haydom. Samtidig er vi mange som gjennom å være engasjert i utviklingen har fått nye og større perspektiver på eget liv og arbeid. Møter med enkeltmennesker, andre kulturuttrykk og medmenneskers engasjement både hjemme og i Tanzania beriker oss og hverdagen vår.

Etter nesten 70 år er det stort behov for fornyelse av bygninger, og Haydom sykehus står overfor store utfordringer. Nå utfordres vi til en ekstra innsats for at tusenvis av mødre og nyfødte skal få et oppdatert og godt tilbud. 

Blir du med oss?

Hilsen fra styret i Haydoms venner og innsamlingskomiteen.

Styret:

Leder Kari B. Kleivset, Kristen Fløgstad, Ellen Johanne Skofteland, Hilde Berg Bentsen, Martin Haugeland og Tore Askildsen

Innsamlingskomiteen:

Leder Tore Askildsen, Ansgar Gabrielsen, Stanley Tørressen, Øystein Evjen Olsen, Rune Røiseland og Mette Vestberg Sørensen

For mer info kontakt toreaskildsen@me.com Mobil 990 34 785.